Неправильні дієслова – Irregular Verbs

Неправильні дієслова – Irregular Verbs

Неправильні дієслова – це дієслова що формуються не за правилами утворення дієслів простого минулого часу (past simple), згідно з якими дієслова закінчуються на «-ed».

Неправильні дієслова часто використовуються, їх достатньо багато але як мінімум головні з них треба знати.

Нотую для себе таблицю основних неправильних дієслів з можливістю прослухати їх вимову і думаю вона стане в нагоді тим хто їх зараз вчить.

В таблиці по колонкам три форми дієслова, переклад та кнопка прослуховування. Дієслова відсортовані за алфавитом.

Infinitive Past simple Past participle Переклад
arise arose arisen виникати, з’являтися
be was / were been бути
bear bore born / borne народити
beat beat beaten / beat бити
become became become становитися, робити
begin began begun починати
blow blew blown дути
break broke broken ламати
bring brought brought приносити
build built built будувати
burn burned / burnt burned / burnt горіти
buy bought bought купувати
can could could могти
catch caught caught ловити, хапати
choose chose chosen обирати
come came come приходити
cost cost cost коштувати
cut cut cut різати
deal dealt dealt мати справу
dig dug dug копати
do did done робити, виконувати
draw drew drawn малювати, креслити
dream dreamed / dreamt dreamed / dreamt мріяти
drink drank drunk пити
drive drove driven керувати (авто)
eat ate eaten їсти
fall fell fallen падати
feed fed fed годувати
feel felt felt відчувати
fight fought fought дратися, боротися
find found found знаходити
fly flew flown літати
forget forgot forgotten забувати
forgive forgave forgiven пробачати
freeze froze frozen замерзати
get got gotten / got отримувати
give gave given давати
go went gone йти, їхати
grow grew grown рости
hang hung / hanged hung / hanged вішати,
have / has had had мати
hear heard heard чути
hide hid hidden ховатися
hit hit hit ударяти, вражати
hold held held тримати, утримувати, фіксувати
keep kept kept тримати, зберігати
know knew known знати, мати уяву (про щось)
lay laid laid класти
lead led led керувати
learn learnt / learned learnt / learned вчити
leave left left покидати, залишати
let let let дозволяти
lie lay lain лежати
light lit / lighted lit / lighted висвітлювати
lose lost lost втрачати
make made made робити, виробляти, створювати
may might might могти мати можливість
mean meant meant означати, мати на увазі
meet met met зустрічати
mistake mistook mistaken помилятися
pay paid paid платити
put put put класти, ставити, розміщювати
read read read читати
ring rang rung дзвонити
rise rose risen піднятися
run ran run бігати
say said said сказати, заявити
see saw seen бачити
sell sold sold продавати
send sent sent посилати
set set set встановлювати
shake shook shaken трясти
shine shined / shone shined / shone світити
shoot shot shot стріляти
show showed shown / showed показувати
shut shut shut закривати
sing sang sung співати
sit sat sat сидіти
sleep slept slept спати
smell smelled / smelt smelled / smelt пахнути, нюхати
speak spoke spoken говорити
spend spent spent витрачати
split split split розщеплювати
spoil spoiled / spoilt spoiled / spoilt зіпсувати
spread spread spread поширитися
stand stood stood стояти
steal stole stolen красти
strike struck struck вдарити, бити, страйкувати
swim swam swum плавати, плисти
take took taken брати
teach taught taught вчити, навчати
tear tore torn рвати
tell told told розповісти
think thought thought думати
throw threw thrown кинути
understand understood understood розуміти
wake woke / waked woken / waked прокидатися
wear wore worn носити (одяг)
win won won перемогти, виграти
write wrote written писати

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *